1. INFORMÁCIE

Vaše osobné údaje spracúva firma
Skoval Samuel Kovalik
Dolné Hrady 212
028 01 Brezovica

IČO: 52 126 102
DIČ: 1124943930
Zapísané v živnostenskom registri OÚ NO, č. 560-25207.
Telefonický kontakt: 0907 239 400
Elektronická adresa: info@skoval.sk


Prevádzkovateľ webstránky skoval.sk, ďalej uvedený ako „prevádzkovateľ“.
Prehlasujeme, že vaše osobné údaje sú pre nás prioritou a sú spracovávané výhradne v súlade s platnou legislatívou. Osobné údaje spracovávame výhradne so súhlasom klienta.


2. OSOBNÉ ÚDAJE A ICH SPRACOVANIE

2.1 Aké údaje spracovávame?
Spracovávame tieto osobné údaje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie č. 2016/679”):

  • meno
  • priezvisko
  • telefónny kontakt
  • email
  • IP adresa

2.2 Údaje získané prostredníctvom cookies.
Pre lepšie zacielenie reklamných kampaní a zlepšovanie služieb využíva webstránka skoval.sk informácie o návštevnikoch. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava skoval.sk údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

2.3 Údaje získané prostredníctvom Facebook pixel.
Pre lepšie cielenie reklamných kampaní.

2.4 Skoval nezbiera ani nespracováva akékoľvek iné citlivé osobné údaje zahrňujúce napríklad údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere.

5. KTO MÁ PRÍSTUP K ÚDAJOM?

Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi nich patria:

Na účely marketingu: Facebook, Inc., Google LLC (nástroje pre on-line marketing), MailChimp (na účely posielania newslettrov)

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A DOBA SPRACOVANIA

6.1 skoval.sk dbá na bezpečnosť Vašich údajov.
Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). skoval.sk kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Napriek tomu, že sme nepoverili žiadnu osobu funkciou zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (táto povinnosť nie je povinná zo zákona), bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás na prvom mieste. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia, vybrali sme zodpovedných sprostredkovateľov služieb.

6.2 Prenos osobných údajov prebieha v zakódovanej podobe pomocou SSL (Secure Socket Layer) sieťového protokolu. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany skoval.sk pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

7. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA?

7.1 Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

  • byť informovaný a žiadať o prístup k svojim osobným údajom, o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov §§ 21, 22, 23 Zákona;
  • vzniesť námietku proti spracovaniu svojich osobných údajov § 27 Zákona;
  • na prenosnosť osobných údajov § 26 Zákona;
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.
  • vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už nemáme zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikvidujeme.

7.2 Klienti skoval.sk môžu vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania newslettrových na základe ktorej okamžite ukončíme spracovanie osobných údajov pre tieto účely.

8. KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás prosím kontaktujte emailom info@skoval.sk alebo telefonicky 0907 239 400. Budeme vám k dispozícii.

9. ÚČINNOSŤ

Tieto pravidlá sú účinné od 12.3.2020.